Kategorie F5K házedel schválena

14.11.2020 byla schválena FAI kategorie F5K házedel, což jsou zjednodušeně modely F3K s elektomotorem. Podrobnosti zde https://stoupak.cz/forum/pravidla/12398-pravidla-fai-plenarni-zasedani?start=60#23563.

This entry was posted in Kratkezpravy. Bookmark the permalink.